Pulse Home Page

Pulse Асоцијација за здрави животни стилови ПУЛС - Кумановo

Кои сме


На 26.02.2008 година на основачкото собрание е донесена одлука за формирање на здружение на граѓани со име: Асоцијација за здрави животни стилови ПУЛС - Куманово, кое е невладина, непартиска и непрофитна организација.

» Статут на aсоцијацијата за здрави животни стилови ПУЛС - Куманово
» Статут на aсоцијацијата за здрави животни стилови ПУЛС (пречистен текст) - Куманово

Што работиме


Визија: Креирање на општество во кое човековите права и слободи ќе бидат почитувани, со посебен акцент на правата на корисниците на дроги и други маргинализирани групи.
Мисија: Промоција и имплементација на човековите права, заради унапредување на здравјето социоекономскиот статус на сите луге, како и подобрување на стандарди и однос кон корисници на дрога.

Асоцијација за здрави животни стилови ПУЛС – Куманово е формирана во 2008 година на иницијатива на ХОПС. Работата и активностите на здружението се однесуваат на намалување на штетни последици од употреба на дроги и други психоактивни супстанци, работа и едукација со корисници на дроги, примарна превенција на ХИВ, Хепатит Б и Ц,соработка со други НВО-а, здравствени и социјални центри. Од 2008 година ПУЛС самостојно имплементира програма за намалување на штети од употреба на дрога финансирана од Глобален фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија. Во своите напори за дејствување во остварување на правата на корисниците на дроги и другите маргинализирани заедници, ПУЛС-Куманово соработува со останите граѓански здруженија во градот кои имаат слична мисија, како и со здравствените и социјалните центри на ниво на Куманово.

Придружете ни се


Придружете ни се и Вие.
Придружете ни се и на Facebook страната: PULSE - Kumanovo
Пополнете ја пристапницата и испратете ја на нашата адреса.

» Пристапница за членство во асоцијацијата за здрави животни стилови ПУЛС - Куманово
» Ticket of admission for participation in the association for healthy life styles PULSE - Kumanovo